ErgoSport - AED Midden Drenthe

PRIVACY STATEMENT
& ALGEMENE VOORWAARDEN  

Privacy statement

ErgoSport - AED Midden Drenthe is het opleidingcentrum voor BLS-AED van ErgoSport - Kwaliteit op maat te Bovensmilde.
Dit privacy statement is opgesteld om te laten zien hoe ErgoSport - AED Midden Drenthe omgaat met persoonlijke informatie die u ons verstrekt.
Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst en om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen.
Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk mocht zijn voor het vastleggen en/of uitvoeren van uw afspraken via ErgoSport - AED Midden Drenthe.

Onze site maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.
Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd.
Indien de computer van de bezoekers geen cookies accepteert is het niet mogelijk via de normale procedure van ErgoSport - AED Midden Drenthe een opleiding af te spreken.

Op de website van ErgoSport - AED Midden Drenthe worden bezoekersstatistieken bijgehouden die het mogelijk maken te bepalen hoe vaak bepaalde pagina's worden bezocht en welke informatie wordt geraadpleegd. Deze statistieken kunnen door ErgoSport - AED Midden Drenthe worden gebruikt om de toegankelijkheid van de site te verbeteren.

Onze procedure via de website vraagt klanten die een opleiding BLS-AED willen afspreken ons te voorzien van de benodigde informatie, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats en email. Indien dit nodig is voor het nakomen van de overeenkomst om het diploma BLS-AED te behalen zullen wij uw gegevens doorgeven aan derden.
Hiervan is bijvoorbeeld sprake als het diploma/certificaat verlenging e.d. door een externe organisatie/bedrijf wordt verzonden.
ErgoSport - AED Midden Drenthe selecteert met zorg haar samenwerkingspartners. Met deze partners kan informatie gedeeld worden om beter aan uw wensen te kunnen voldoen.

Onze site bevat links naar andere sites die geen onderdeel zijn van ErgoSport - AED Midden Drenthe. Wij zijn niet aansprakelijk voor de wijze waarop op deze andere sites wordt omgegaan met de privacy van bezoekers.

Het is op de website van ErgoSport - AED Midden Drenthe nog niet mogelijk om recensies van artikelen op de website toe te voegen.

ErgoSport - AED Midden Drenthe gebruikt backup- en beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen of herstellen.

ErgoSport - AED Midden Drenthe zal naar aanleiding van een verzoek van een bezoeker zijn gegevens uit de database verwijderen, mits de bezoeker heeft voldaan aan zijn (financiŽle) verplichtingen. Tevens kan de bezoeker telefonisch, per email of schriftelijk zijn gegevens (laten) aanpassen en (laten) wijzigen.

Indien u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u contact opnemen met info@ergosport.nl.


Algemene Voorwaarden

Hieronder volgt in tekst de volledige inhoud van onze Algemene Voorwaarden.

ErgoSport - AED Midden Drenthe is een onderdeel van www.ergosport.nl die beheerd wordt door ErgoSport - Kwaliteit op maat. ErgoSport - AED Midden Drenthe is een centrum dat gespecialiseerd is op het gebied van opleidingen hartreanimatie (BLS) en bediening AED's (Automatisch Externe Defibrillatoren), en is gevestigd te Bovensmilde, sinds 2007 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Meppel ingeschreven onder nummer 04088063.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ErgoSport - AED Midden Drenthe zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een afspraak voor een opleiding houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ErgoSport - AED Midden Drenthe worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ErgoSport - AED Midden Drenthe ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van ErgoSport - AED Midden Drenthe zijn vrijblijvend en ErgoSport - AED Midden Drenthe behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling/afspraak door de ErgoSport - AED Midden Drenthe. ErgoSport - AED Midden Drenthe is gerechtigd bestellingen/afspraken te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling/afspraak niet wordt geaccepteerd deelt ErgoSport - AED Midden Drenthe dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dienst te geschieden zonder korting of compensatie, en wel binnen veertien (14) dagen na factuurdatum (bevestigings e-mail) indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum (bevestigings e-mail) indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van ErgoSport - AED Midden Drenthe.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door ErgoSport - AED Midden Drenthe bent u een bedrag van Ä 48,75 aan administratiekosten verschuldigd en indien ErgoSport - AED Midden Drenthe haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van ErgoSport - AED Midden Drenthe om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is ErgoSport - AED Midden Drenthe gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door ErgoSport - AED Midden Drenthe.

Artikel 4. Levering

4.1 De door ErgoSport - AED Midden Drenthe opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling/afspraak te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten vindt plaats na ontvangst van uw bestelling/definitieve afspraak.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan ErgoSport - AED Midden Drenthe verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriŽle eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriŽle eigendomsrechten welke rusten op de door ErgoSport - AED Midden Drenthe geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 ErgoSport - AED Midden Drenthe garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ErgoSport - AED Midden Drenthe daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ErgoSport - AED Midden Drenthe de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. ErgoSport - AED Midden Drenthe kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. ErgoSport - AED Midden Drenthe is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar website of mailings.

Artikel 8. Vrijwaring

8.1. De klant vrijwaart ErgoSport - AED Midden Drenthe voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendommen op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

8.2. Indien u aan ErgoSport - AED Midden Drenthe informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ErgoSport - AED Midden Drenthe, dan wel tussen ErgoSport - AED Midden Drenthe en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ErgoSport - AED Midden Drenthe, is ErgoSport - AED Midden Drenthe niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ErgoSport - AED Midden Drenthe.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ErgoSport - AED Midden Drenthe ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ErgoSport - AED Midden Drenthe gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ErgoSport - AED Midden Drenthe kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan ErgoSport - AED Midden Drenthe schriftelijk opgave doet van een bezorgadres, is ErgoSport - AED Midden Drenthe gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan ErgoSport - AED Midden Drenthe schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door ErgoSport - AED Midden Drenthe gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ErgoSport - AED Midden Drenthe deze voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien ťťn of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met ErgoSport - AED Midden Drenthe in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ErgoSport - AED Midden Drenthe vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 ErgoSport - AED Midden Drenthe is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Assen .


U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen, bel dan 0592 414598 (na 18:00 uur)

Maar als u niet lang wilt wachten, kunt u ook mailen naar spssmilde@hetnet.nl

Zo kunt u een BLS-AED opleiding volgen die bij u past en aansluit op de wens om levens te redden, voor een betaalbare prijs.

Samen met u kunnen we veel levens redden.
 

ERC Certificaten

Algemene Voorwaarden

Links

Disclaimer

Referenties

    ErgoSport - AED Midden Drenthe - Bovensmilde - 0592 414598 - KvK 04088063 - spssmilde@hetnet.nl